Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene Voorwaarden B2B

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Van:       

Laveen™

Laveen B.V.

Zuid Hollandlaan 7

2596AL Den Haag

KVK: 61649996

BTW: NL854430441B01

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ons               : Laveen B.V., gevestigd aan Zuid Hollandlaan 7 te Den Haag.

Wederpartij  : de opdrachtgever, althans degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze met ons een overeenkomst heeft gesloten en de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Zaken           : alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, alle vormen van dienstverlening, waaronder software voor computers of computerbesturingssystemen, al dan niet onderdeel van een ander object en ongeacht de wijze waarop de rechten van eigendom en gebruik zijn geregeld.

Contractsom  :     de prijs welke als één geheel tussen ons en de wederpartij is overeen gekomen voor één of meerdere transacties, of de prijs welke ingevolge de bepalingen van deze voorwaarden in de plaats van de overeen gekomen prijs van toepassing zal zijn.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons expliciet schriftelijk zijn bevestigd. Met inachtneming van het bovenstaande wordt de toepasselijkheid van de door wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 2 Offertes.

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. In het laatste geval blijven onze aanbiedingen gedurende 30 dagen gelden. De in dit artikel bedoelde vrijblijvendheid geldt evenzeer voor door de wederpartij bij ons geplaatste orders, ook al zijn zij door onze agenten, reizigers of andere tussenpersonen aangenomen. Een door een wederpartij verleende volmacht is onherroepelijk en eindigt niet door de dood of onder curatele stelling.

 

Artikel 3 Orderbevestiging.

De wederpartij is aan een schriftelijke orderbevestiging onzerzijds gebonden, indien door haar niet binnen drie dagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk is ontkend.

 

Artikel 4 Levertijd.

Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste  roekeloosheid onzerzijds of van ons leidinggevend personeel.

 

Artikel 5 Prijzen.

Art. 5.1

Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn, exclusief BTW, montage, vracht, verpakking, assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.

Art. 5.2

Bij contractsom van €40 en hoger gelden onze prijzen, in afwijking van lid 1, binnen Nederland, de overzeese rijksdelen daaronder niet begrepen, franco huis. Bij een contractsom lager dan €40 is de wederpartij een toeslag van €4,95 verschuldigd. Wij behouden ons het recht voor om deze sommen zonodig aan te passen.

Art. 5.3

Waardevermindering van de Euro valuta alsmede prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdsstip van de opdracht en de betaling geven ons het recht de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te wijzigen.

Art. 5.4

Lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten, na de aanbieding of het tot stand komen der overeenkomst ingevoerd of verhoogd, worden door ons aan de wederpartij in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 6 Risico.

Art. 6.1

Bij levering franco huis reizen de zaken voor rekening en risico van ons. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de wederpartij. Als tijdsstip van levering wordt dan aangemerkt het tijdsstip, dat de zaken onze vestiging c.q. ons magazijn hebben verlaten of wanneer wij de wederpartij hebben gemeld dat de zaken klaar staan ter verzending.

Art.6.2

Molestrisico komt steeds ten laste van de wederpartij.

Art.6.3

Geschiedt levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.

Art.6.4

Verzendingen worden alleen ten verzoeke en voor rekening van de wederpartij verzekerd.

Art. 6.5

Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die uit een te laat en/of onjuist doorgegeven adreswijziging voortvloeit, komt voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 7 Reclame.

Art. 7.1

De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de wederpartij. Wordt door de wederpartij niet zo spoedig mogelijk en ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van de afgeleverde hoeveelheden schriftelijk gereclameerd dan zijn de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten als juist erkend.

Art. 7.2

Andere reclames dienen per aangetekend schrijven uiterlijk 8 dagen na ontvangst der zaken door de wederpartij bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

Art. 7.3

Zijn de zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt, of gebruikt, dan worden zij in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd.

Art. 7.4

Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van onze vordering op te schorten.

Art. 7.5

Ieder beroep op compensatie wordt voorts uitgesloten.

Art. 7.6

Vrijwaring wegens verborgen gebreken wordt uitgesloten.

Art. 7.7

Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking en kwaliteit kunnen nimmer een grond voor een reclame opleveren.

Art. 7.8

Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen, dat wij de reclame beschouwen als tijdig en/of terecht.

 

Artikel 8 Schadevergoeding.

Art. 8.1

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede levering, hoe ook, onverminderd het in art. 4 bepaalde en onverminderd ons recht alsnog te leveren hetgeen door de wederpartij is bedongen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid onzerzijds of van leidinggevend personeel.

Art. 8.2

Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid onzerzijds of van leidinggevend personeel.

Art.8.3

Schade ontstaan aan of ten gevolge van zaken, die door ons van een leverancier zijn betrokken of diensten, die door ons zijn uitbesteed, wordt slechts vergoed indien wij van onze leverancier ter zake eveneens een vergoeding hebben ontvangen, onder aftrek van de daarbij door ons gemaakte kosten.

Art. 8.4

Adviezen, instructies, berekeningen, opgave van resultaten of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging, enz. van onze zaken worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid onzerzijds of van ons leidinggevend personeel.

Art.8.5

Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe de wederpartij jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor onze rechtstreekse gehoudenheid jegens de wederpartij dan voortvloeiend uit deze voorwaarden. De wederpartij zal ons ter zake vrijwaren en zonodig schadeloos stellen.

 

Artikel 9 Retourzendingen.

Geleverde en geaccepteerde zaken worden door ons niet teruggenomen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 10 Overmacht.

In geval van overmacht, althans in de gevallen welke in deze voorwaarden als overmacht worden omschreven, zijn wij gerechtigd om onze verplichtingen op te schorten en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van

een schriftelijke verklaring met die inhoud. Als overmacht wordt onder meer beschouwd: brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege waardoor de levering wordt verboden of belemmerd, niet-levering van onze leverancier althans niet-levering onder de ons afgesproken condities, watersnood, bedrijfsstoring, zowel in onze eigen onderneming als in ondernemingen waarvan wij materiaal betrekken of waar wij materiaal laten bewerken, of andere omstandigheden, welke de normale bedrijfsuitoefening belemmeren, zowel in Nederland als in het land van herkomst en/of doorvoer der grondstoffen en/of materialen.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud.

Art. 11.1

Alle door ons geleverde zaken en materialen blijven eigendom van ons, totdat de wederpartij de door hem verschuldigde tegenprestatie en/of koopprijs, die voortvloeit uit de overeenkomst die tot levering van de betreffende zaken leiden, volledig

heeft betaald, of uit andere overeenkomsten dan met de wederpartij gesloten ter zake van de levering van zaken en het in samenhang met die levering verrichten van werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het door de wederpartij

tekort schieten in de nakoming van de hiervoor bedoelde overeenkomsten. Door het geven van de opdracht aanvaardt de wederpartij de verplichting om zaken en materialen, als in dit artikel bedoeld, voor zover deze op zijn terrein worden opgeslagen, voor ons te gaan houden. De wederpartij is nimmer bevoegd over bedoelde zaken en materialen op welke wijze dan ook te beschikken. De wederpartij is gehouden om op ons eerste verzoek deze zaken en materialen aan ons af te geven. Kosten, voortvloeiend uit de verwijdering van de in dit artikel bedoelde zaken en materialen, kunnen door ons onverkort aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Al het vorenstaande geldt ook, wanneer de zaken of materialen door de wederpartij worden verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen opgenomen.

Art. 11.2

Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren.

Art. 11.3

De wederpartij verplicht  zich om de nog niet betaalde zaken op eerste aanmaning aan ons ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijke machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die zaken mee te nemen.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten.

Alle tekeningen, modellen, platen, films, foto’s, stempels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen en ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven (intellectueel, industrieel en goederenrechtelijk) ons eigendom, respectievelijk  van de rechtmatige eigenaar die wij vertegenwoordigen en slechts te onzer beschikking. De wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, amateursrecht, merkrecht of licentie of onze (overige) rechten. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden.

 

Artikel 13 Betaling.

Art. 13.1

Indien geen andere termijn wordt genoemd, vervalt een factuur steeds 14 dagen na factuurdatum. De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders schriftelijk overeengekomen termijn van rechtswege derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.

Art. 13.2

Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn wordt de wederpartij 1% over de contractsom aan administratiekosten verschuldigd, met een minimum van €12 ongeacht de duur van de overschrijding en ongeacht het hierna bepaalde.

Art. 13.3

Indien de wederpartij niet uiterlijk op de vervaldatum heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten. Het percentage zal gelijk zijn aan dat van de wettelijke rente, verhoogd met 4% per jaar.

Art. 13.4

Iedere verplichting van de wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 14 Afname.

De wederpartij zal, indien bij het afsluiten van een order geen termijn is overeengekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen een schriftelijk nader overeen te komen termijn het gekochte moet afnemen. Bij geen afname binnen de overeengekomen termijn, zowel in het ene als in het andere geval, zal de wederpartij van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Wij hebben dan het recht te onzer keuze hetzij nakoming

der overeenkomst te vorderen, hetzij deze overeenkomst zonder tussenkomst van enige rechter geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen door het afleggen van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, onverminderd ons recht op schadevergoeding jegens de wederpartij.

 

Artikel 15 Zekerheid en ontbinding.

Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij wanbetaling van de wederpartij of wanneer wij uit  een mededeling van de wederpartij moeten afleiden, dat hij in nakoming van zijn verplichtingen zou tekort schieten, een en

ander te onzer beoordeling, onze nog niet uitgevoerde leveranties en/of opdrachten op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling van de goederen. Indien de wederpartij met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen terstond en ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd voor verdere leveranties deugdelijke zekerheid te verlangen.

 

Artikel 16 Kosten.

Indien wij onze vordering ter incasso uit handen geven, is de wederpartij in elk geval ter zake van buitengerechtelijke incassokosten een bedrag verschuldigd ad 15% van het netto factuurbedrag met een minimum van €115 terwijl, indien vervolgens een gerechtelijke procedure noodzakelijk is, de opdrachtgever daarnaast gehouden  is alle gerechtelijke kosten, hieronder uitdrukkelijk begrepen kosten boven het door de Nederlandse rechter gebruikelijk te hanteren liquidatietarief, kosten wegens faillissementsaanvraag en administratiekosten zoals gemeentelijke leges, kosten kamer van Koophandel etc. te vergoeden. De in dit artikel opgenomen regeling met betrekking tot gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten geldt ook indien wij ons in een gerechtelijke procedure jegens de wederpartij moeten verweren, tenzij wij in het kader van die procedure bij een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke beslissing in het ongelijk worden gesteld.

 

 

 

 

Artikel 17 Kettingbeding.

Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van zijn onderneming, waarbij door ons geleverde zaken betrokken zijn, is de wederpartij verplicht deze voorwaarden aan zijn opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk blijft tegenover ons voor hun verzuimen.

 

Artikel 18 Meerdere partijen

Indien een transactie wordt gesloten tussen ons enerzijds en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming der door hen gesloten overeenkomst inclusief het in deze voorwaarden bepaalde.

 

Artikel 19 Wederverkoop

De wederpartij zal onze producten slechts in originele en ongeschonden toestand in voorraad houden, aanbieden, verkopen en leveren. Voorts zal de van ons afkomstige en van enig merk voorziene verpakking nimmer voor het weder verpakken van enig product voor eigen handelsdoeleinden of die van derden mogen worden aangewend.

 

Artikel 20 Export.

Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke voor elke afzonderlijke leverantie opnieuw dient te worden verkregen, is export niet toegestaan.

 

Artikel 21 Rechtskracht.

De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht ingeval onze onderneming geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 

Artikel 22 Bevoegde rechter.

Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen die slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting van iedere andere instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch, tenzij de Nederlandse wet dwingend anders voorschrijft. Niettegenstaande het vorenstaande zijn wij steeds bevoegd een geschil aan de bevoegde Nederlandse rechter van de woonplaats of de vestigingsplaats van de wederpartij voor te leggen. Ten aanzien van alle opdrachten aan en overeenkomsten met ons verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlands recht, geldend voor het rijk in Europa, met uitdrukkelijke uitsluiting van het verdrag inzake de internationale koop van roerende zaken (CISG), zoals dat per 1 januari 1992 voor Nederland in werking is getreden.

 

 

 

Artikel 23 Maximum schadevergoeding.

Wanneer wij ingeval van niet, niet tijdige, niet volledige, of niet goede levering, hoe ook, onverminderd het in artikel 4 en artikel 8 hiervoor bepaalde verplicht zijn tot vergoeding van de schade van de wederpartij, beloopt deze schadevergoeding onder alle omstandigheden niet meer dan een maximum verzekerde som aansprakelijkheidspolis.

 

Artikel 24 Beperkt toepassing particulieren

Art. 24.1

De artikelen 4, 7lid 5 en art. 22 zij niet van toepassing, indien de wederpartij een in Nederland verblijven natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. De bewijslast hieromtrent ligt bij de wederpartij.

Art. 24.2                                         

Indien de wederpartij voldoet aan de omschrijving van lid 1 van dit artikel, dan wordt hem bij toepassing van art. 5 tevens de mogelijkheid van ontbinding verschaft.

 

Artikel 25 Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

    1      De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

    2      als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

    3      als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

    4      bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Artikel 26 Voorwaarden leveranciers

Voor zover deze algemene voorwaarden niet toereikend zijn, gelden de algemene voorwaarden van onze leveranciers. Bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden zijn primair onze voorwaarden van toepassing.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »